Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych są Zakłady Mechaniczne ?WIROMET? S.A. z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000054583, wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego 1.520.000,00 zł, NIP: 635-00-00-529, BDO: 000017277. Adres e-mail: wiromet@wiromet.com, tel. +48 32 32 40 700; fax: +48 32 32 40 730.
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, dostawy towarów lub produktów, obsługi wszelkich zapytań ofertowych, ofert, zamówień, potwierdzeń zamówień lub umów zawieranych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez administratora danych.
 3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu/dostawy;
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym w szczególności dostawcy usług IT;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Państwo wyrazicie sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1);
 9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.